cookie için izin popup çıkacak

“MÜGE ANLI İLE GÜCÜMÜZ YETER” BAŞVURU SÜRECİ
AYDINLATMA METNİ

  Circus Reklamcılık ve Danışmanlık Limited Şirketi (“Veri sorumlusu”, “Circus”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktayız. Kişisel verileriniz,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?

Tarafımıza yaptığınız başvuru kapsamında işlenen kişisel verileriniz;

 • Ulaştırılan başvurular arasında ismen ve fiziki olarak ayırt edilebilirliğinizi sağlamak ve güncel fiziki görüntünüzü başvurunuza ekleyebilmek,
 • Mülakata çağrılmaya uygun bulunmanız halinde sizlere ulaşabilmek,
 • Sizinle aynı ad ve soyada sahip kişiler arasında ayırt edilebilirliğinizi sağlamak,
 • Programa katılan talihliler arasındaki kadın ve erkek sayılarında denge kurmak,
 • Programa katılan talihlilerin yaş grupları arasında denge kurmak,
 • Programa katılan talihlilerin medeni durumu arasında denge kurmak,
 • Ülkemizin farklı kentlerinden ve bölgelerinden programa katılacak talihlileri belirleyebilmek,
 • Program izleyicilerinin beğeni ve hassasiyetlerine uygun talihlileri seçebilmek,
 • Eğitim seviyeniz, yaptığınız önceki ve mevcut meslek ve diğer becerileriniz göz önüne alınarak programa uygunluğunuzu belirleyebilmek,
 • Programın amacı doğrultusunda gerçekleştirmek istediğiniz hayaliniz ve bu kapsamda yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak,
 • Daha önce bir herhangi programa katılıp katılmadığınızı, program katılım geçmişinizi öğrenebilmek,
 • Programımızda yer vermek için her tür kültür kesiminden, ekonomik seviyeden ve öğrenim seviyesinden talihlileri belirleyebilmek,
 • Sizi diğer başvuranlardan farklı kılan ve size özel yanlarınızı öğrenerek programa katılacak talihli olarak seçilmenize etki edecek özelliklerinizi belirleyebilmek,
 • Kişiliğinizi ya da sosyokültürel ve sosyoekonomik kimliğinizi etkileyen her türlü kişisel, ailevi, sağlığınıza bağlı, kültürel, demografik, akademik, çevresel, kökensel faktörü bize ilettiğiniz kadar öğrenebilmek ve bu bilgilere bağlı olarak mümkün olduğunca çeşitli ve ilgi çekici bir talihli kitlesi oluşturabilmek,
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) tarafından belirlenen “Yayıncılık Etik İlkeleri”ne uyumlu olarak;
  • Program izleyicilerinin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vererek eşitlik temelinde toplumun her kesiminden talihlileri belirleyebilmek,
  • Program akışının çoksesliliği ve kültürel çeşitliliği ön plana çıkaran yapısını koruyabilmek,
  • Programda farklı grupları birleştirici içerikler sunabilmek ve bir grup insanın; cinsiyet, milliyet, etnik köken, bedensel ve zihinsel engelli olması veya benzeri nedenlerle dışlanmasının önüne geçebilecek nitelikte birleştirici yayınlar yapabilmek adına talihlileri belirleyebilmek
 • Seçilmeniz halinde gerçekleşecek olan programın akışını, paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz ışığında belirleyebilmek ve şekillendirebilmek

amaçları ile işlenmektedir.

  “Müge Anlı ile Gücümüz Yeter” programına başvuru süreciniz kapsamında; doldurduğunuz formlarda bulunan soruların cevaplarını özgür iradeniz ile belirlemektesiniz. Başvurunuz kapsamında değerlendirilmemesini talep ettiğiniz kişisel verilerinizi, formlarda belirtmemeniz; güncel fotoğrafınızı başvurunuza dahil etmek istememeniz ya da fotoğrafınızı sunmak istememeniz halinde, fotoğraf dahil etmemeniz tavsiye edilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPE DAYANILARAK TOPLANMAKTADIR?

Kişisel verileriniz; www.gucumuzyeter.com adresini ziyaret ederek ilgili adreste yer alan “Müge Anlı ile Gücümüz Yeter Başvuru Formu”nu doldurmanız durumunda otomatik olarak toplanmakta olup; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmekte ve ilgili kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • Sözleşmesinin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız

hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

  “Müge Anlı ile Gücümüz Yeter” programına başvuru süreciniz kapsamında; tarafımıza aktardığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler bakımından ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeleri yaptığınız ve ilgililere ait kişisel verileri bize aktarmaya yetkili olduğunuzu taahhüt ettiğiniz kabul edilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILMAKTADIR?

Kişisel verileriniz;

 • Circus grup şirketlerine ve iş ortaklarımıza; mülakata çağrılmanıza karar verilmesi halinde sizinle iletişime geçebilmek için destek alınabilmesi, programa ilişkin iş süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Programın yayıncısına; programın yayıncısı ile aramızdaki sözleşmenin ifası, yapılan mülakatlar neticesinde programa katılacak talihlilerin seçim sürecinin tamamlanması ve programa katılacak talihlilerin programa katılımının sağlanması,
 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; kanuni haklarımızı kullanabilmemiz,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Circus sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.